• میدان امیر چقماق
  • ورودی زورخانه
  • عکس تاریخی
  • مدیر زورخانه
  • سردم زورخانه و یکی از مرشدها